Reklamacje w sklepie internetowym - wszystko to, co musisz o nich wiedzieć!

Niestety, ale każdemu sprzedawcy zdarza się otrzymać od klienta reklamacje w związku z wadą zamówionego towaru. Dlatego warto w takiej sytuacji znać zarówno swoje prawa, jak i obowiązki wobec konsumenta, by nie narazić firmy na niepotrzebne konflikty z kupującymi. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący wszystkiego tego, co warto wiedzieć o reklamacjach w sklepie. Przeczytaj go koniecznie!

Dwa, niezależnie od siebie tryby składania reklamacji

Zacznijmy od tego, że klient może dochodzić swoich roszczeń na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, tzw. „rękojmi za wadę”, lub na podstawie gwarancji (o ile została udzielona). Musisz wiedzieć, że reklamacje składane na podstawie rękojmi kierowane są zawsze bezpośrednio do sprzedawcy, który jednocześnie jest odpowiedzialny za ich rozpatrzenie. Natomiast gwarancja jest udzielana dobrowolnie przez gwaranta, którym najczęściej jest producent, importer lub dystrybutor i w przypadku reklamacji złożonej na podstawie gwarancji to właśnie do tych podmiotów powinien zwrócić się klient.

Reklamacje na podstawie gwarancji

Przede wszystkim, udzielona przez producenta gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi. Chodzi oto, że jeżeli klient złoży reklamację w sklepie, w którym zakupił towar, sprzedawca zobowiązany jest do jej rozpatrzenia w terminie czternaście dni kalendarzowych, liczonych od dnia złożenia reklamacji. Generalnie, przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć ustosunkowanie się sprzedawcy do żądania konsumenta określonego w reklamacji i umożliwienie konsumentowi zapoznania się ze stanowiskiem przedsiębiorcy (uznanie reklamacji lub jej odrzucenie wraz z uzasadnieniem). Ponadto w sytuacji wystąpienia wady towaru, konsument może domagać się od sprzedawcy, na podstawie rękojmi, wymiany towaru na wolny od wad, naprawy towaru, obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy (o ile wada jest bardzo istotna).
Niestety jednak niezachowanie czternastodniowego terminu rozpatrzenia reklamacji wiąże się z negatywnymi skutkami dla sprzedawcy, gdyż po upływie tego terminu nie może odmówić spełnienia żądania określonego przez konsumenta w piśmie reklamacyjnym – nawet, jeżeli okaże się, że wada powstała z winy konsumenta (na przykład w wyniku nieprawidłowego użytkowania towaru).

Wykonanie reklamacji

Warto wspomnieć także o tym, że samo wykonanie reklamacji – naprawa towaru lub jego wymiana – może w określonych sytuacjach nastąpić później, ponieważ przepisy wymagają jedynie, by nastąpiło to w „rozsądnym czasie”, bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Chodzi oto, że w przeciwnym razie konsument może wyznaczyć sprzedawcy czas na spełnienie żądania.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 225 224

E-mail: kontakt@kuponowo.pl Adres: ul. Krawiecka 3, Wrocław

Porady, informacje i wskazówki na temat handlu w internecie, bezpieczeństwa płatności online oraz tego co w branży e-commerce najważniejsze.